facebooklogo      Instagram logo     

Alle artikelen die betrekking hebben op het plan Schutte - Zonnepark in Teuge.


 

Het bestuur van het Algemeen Belang Teuge heeft van de werkgroep ‘Project Schutte’ het eindverslag ontvangen en geaccepteerd. Wij zijn de werkgroep zeer erkentelijk voor de uitvoerige en zorgvuldige aanpak van het onderzoek en de oplevering van dit verslag.

Als bestuur nemen we het advies in het rapport over en gaan een structurele werkgroep inrichten die zich met zonneparken en soortgelijke thema’s gaat bezighouden.

Klik op de volgende link om het verslag en bijlagen te openen: Eindverslag 'Project Schutte'

Namens bestuur Algemeen Belang Teuge,

Lucas Harbers, Voorzitter

Hieronder een korte verantwoording van de werkgroep ten aanzien van de afronding van het proces.

Het proces zoals bij de start van de werkgroep is aangegeven zit in de eindfase. Inmiddels zijn alle reacties op de 2e enquête  binnen en zijn de resultaten verwerkt.

Momenteel wordt door de werkgroep leden e.e.a. geëvalueerd, de resultaten hiervan worden 12 december samengevat in een conclusie met een concept beleidsadvies.

Vervolgens worden alle stukken en conclusie ter beoordeling voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige die een oordeel geeft over het eindresultaat in relatie tot alle beschikbare informatie die tot dit resultaat heeft geleid.  Op 22 december wordt het oordeel hiervan verwacht.

De werkgroep heeft dan tot 31 december gelegenheid het rapport in definitieve vorm samen te stellen waarna het dinsdag 3 januari zal worden aangeboden aan het bestuur van Algemeen Belang Teuge.

Het bestuur neemt 14 dagen tijd voor intern beraad en besluitvorming en zal hierna, dus rond 17 januari het definitieve resultaat publiceren op de website van ABT, www.teuge.eu.

Onderstaand de grafische weergave van het proces.

Proces afronding

Algemeen Belang Teuge (ABT) doet onderzoek naar de mening van de inwoners in de kern van het dorp en omwonenden in het buitengebied met betrekking tot het door de familie Schutte gepresenteerde gebiedsontwikkelingsplan.

Dit plan bestaat uit 7 onderdelen die onlosmakelijk van elkaar moeten worden gerealiseerd. Eén van deze onderdelen betreft een 25 ha groot ‘Zonneveld de Zanden’ dat in samenwerking met Luchthaven Teuge wordt gerealiseerd. De familie Schutte realiseert het veld, de luchthaven exploiteert het.

Lees meer: 2e enquête over plan familie Schutte - Zonnepark in Teuge

Van de 2e informatie avond op 9 november 2022 is een uitgebreid verslag gemaakt. De link naar dit document treft u hieronder aan. Met nadruk wordt gesteld dat dit geen notulen zijn. 

 Verslag 2e informatieavond 9-11-2022 

In dit verslag zijn verschillende verwijzingen opgenomen naar documenten en webpagina's. Hieronder worden nogmaals de links gedeeld van de verschillende relevante documenten. 

Concept rapport enquête

Presentatie 2 familie Schutte 2e informatieavond

De zonnebrief van Rob Jetten

Positieve energie en Voorster visie

 

Op 20 september 2022 heeft de 1e informatie avond plaatsgevonden met betrekking tot het door de familie Schutte in samenwerking met Luchthaven Teuge geïnitieerde gebiedsontwikkelingsplan ‘Time for change’.

Naar aanleiding hiervan is door Algemeen Belang Teuge een enquête georganiseerd waarvan u de resultaten als bijlage aantreft. Deze reacties en vragen vormen de input voor de 2e informatie avond op 9 november a.s. 20.00 uur in het Dorpshuis in Teuge waarbij de initiatiefnemers gelegenheid hebben op de inhoud en vragen te reageren. Voor deze avond bent u van harte uitgenodigd.

Op basis van de resultaten van beide informatie avonden zal ABT een standpunt bepalen m.b.t. de voorgestelde plannen.

Bijlagen

Concept rapport enquête

Informatie t.b.v. omwonenden familie Schutte

Presentatie concept gebiedsontwikkelingsplan familie Schutte bij bijeenkomst ABT

 

Op 9 november 2022 vindt een vervolginformatie-avond plaats met betrekking tot het plan van de familie Schutte en Luchthaven Teuge  -  (beëindiging melkveehouderij en ontwikkeling: zonnepark, uitbreiding Kraaigraaf, woningen, boeren uit omgeving en landgoed)

Op 20 september is door ABT een informatie avond georganiseerd waarin het plan is gepresenteerd door de initiatiefnemers t.w. de familie Schutte en Luchthaven Teuge. Tijdens deze druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst is besloten een vervolg aan deze avond te geven. De voorlopige resultaten van de enquête onder deelnemers en leden worden bekend gemaakt en de initiatiefnemers kunnen vragen beantwoorden die gesteld zijn in het voortraject, de enquête en door de aanwezigen.

 

Lees meer: Vervolginformatie-avond m.b.t. het plan van de familie Schutte en Luchthaven Teuge

Op 22 september 2022 organiseerde Algemeen Belang Teuge een informatiebijeenkomst over het plan van de Familie Schutte met als onderdeel daarin de aanleg van een grootschalig Zonnepark.

Dit onderwerp leeft in Teuge én omringende gebieden, de opkomst was groot. De voorzitter van ABT, Lucas Harbers, opende de avond met een korte uitleg van het programma van de avond én het werkproces van de opgerichte werkgroep die voor ABT respons gaat verzamelen en uitwerken. Hij benadrukte nogmaals dat het een informatieavond was en géén participatiebijeenkomst.

 

Lees meer: Zeer druk bezochte informatiebijeenkomst Zonnepark in Teuge

Het bestuur van Algemeen Belang Teuge nodigt u uit voor een bijeenkomst in het kader van een advies vraag over de aanleg van een zonnepark in Teuge.

De informatieavond als ook de activiteiten van de werkgroep dienen onder geen enkel beding te worden aangemerkt als participatie voor de realisatie van een zonnepark en/of het genomen initiatief. Het doel is een verkenning van vragen en ideeën van omwonenden en andere belanghebbenden in en rondom Teuge.

Datum    

Dinsdag 20 september 2022  om 20.00 uur  (zaal is open vanaf 19.30 uur)

Locatie

Dorpshuis op den Toega, de Zanden 92 Teuge

Lees meer: Zonnepark Teuge

Word lid van ABT

Bent u betrokken bij ons dorp en wilt ABT steunen?

Word dan lid van Algemeen Belang Teuge.

 

Ga naar boven